Je stem is gehoord!

Eerder dit jaar heb je via de actie ‘Stem voor Natuur’ de Europese Commissie laten weten dat de Europese regels voor natuurbescherming behouden moeten blijven en niet mogen worden afgezwakt. Mede dankzij jou was deze actie een groot succes. Met steun van maar liefst 520.325 mensen was dit de grootste respons ooit op een publieke consultatie van de Europese Commissie! Tijdens de grote conferentie op vrijdag 20 november ontving Eurocommissaris Vella (Milieu) de meer dan een half miljoen handtekeningen. Voor hem een duidelijk signaal van een groot draagvlak voor onze Europese Natuurrichtlijnen.

Ook 10 lidstaten, waaronder Duitsland, Frankrijk en Spanje, spraken in de afgelopen periode hun steun uit voor behoud van de richtlijnen.
Wij hebben de Nederlandse regering gevraagd een zelfde blijk van steun te sturen naar Brussel.

Op 20 november presenteerde de Europese Commissie de analyse van de consultatie, waar ook overheden, bedrijven en organisaties aan mee hebben gedaan. De uitkomsten laten zien dat de regelgeving voldoet en dat er geen reden is om de regels te herzien. Wel moeten lidstaten zich inspannen om de regels beter uit te voeren en beleid in andere sectoren, zoals de landbouw, beter aan te laten sluiten.

De verwachting is dat de Europese Commissie in de loop van 2016 tot een besluit komt of de ambities voor natuurbescherming in Europa en de regelgeving hiervoor in tact wordt gelaten.

Onze antwoorden

Vraag 1. Hoe belangrijk is natuurbescherming voor u?

Heel belangrijk.


Vraag 2. Hoe vertrouwd bent u met de EU-maatregelen voor natuurbehoud?

 • Vogelrichtlijn: Vrij vertrouwd.
 • Habitatrichtlijn: Vrij vertrouwd.
 • Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden: Vrij vertrouwd.


Vraag 3. Hoe belangrijk zijn de vogel- en de habitatrichtlijn voor natuurbehoud?

Heel belangrijk.


Vraag 4. Zijn de strategische doelstellingen van de richtlijnen geschikt voor het beschermen van de natuur in de EU?

Zeer geschikt.

De Vogel- en Habitatrichtlijn hebben als doelstelling het beschermen van planten, dieren en natuurgebieden. De visie van de richtlijnen wordt onderschreven door natuurorganisaties in de hele Europese Unie.


Vraag 5. Is de aanpak van de richtlijnen geschikt om soorten en leefgebieden in de EU te beschermen?

Zeer geschikt.

De Vogel- en Habitatrichtlijn verplichten EU lidstaten om wilde Europese vogels en verschillende andere bedreigde plant- en diersoortensoorten te beschermen en om belangrijke natuurlijke habitats aan te wijzen en in stand te houden.


Vraag 6. Zijn de richtlijnen doeltreffend geweest wat natuurbescherming betreft?

Zeer doeltreffend.

Dankzij de Europese richtlijnen is het totale aantal beschermde natuurgebieden in Europa sterk toegenomen. Wetenschappelijke studies tonen aan dat de populaties van verschillende bedreigde dieren aan het herstellen zijn door de bescherming op grond van deze richtlijnen.


Vraag 7. Hoe belangrijk is het Natura 2000-netwerk voor de bescherming van bedreigde soorten en habitats in de EU?

Heel belangrijk.

Het Europese Natura 2000-netwerk, dat uit de Vogel- en Habitatrichtlijn voortkomt, omvat ongeveer 27.000 natuurgebieden. Het beslaat ongeveer 18 procent van het landoppervlak van de Europese Unie, en meer dan 4 procent van de zeeën. Uit onderzoek blijkt dat deze gebieden de drijvende kracht achter het herstel van een aantal van Europa's meest bedreigde soorten zijn geweest.


Vraag 8. Hoe verhouden de kosten van de uitvoering van de vogel- en de habitatrichtlijn zich tot de voordelen daarvan?

De voordelen overtreffen ruim de kosten.

Uit onderzoek blijkt dat de baten van de Vogel- en Habitatrichtlijn aanzienlijk groter zijn dan de kosten. Buiten de bescherming van dieren in het wild, zorgen de Natura 2000 gebieden voor een reeks van andere voordelen voor de maatschappij.


Vraag 9. De richtlijnen zijn vooral gericht op natuurbehoud. In hoeverre is bij de uitvoering rekening gehouden met de volgende overwegingen?

 • Economische overwegingen - Zeer goed
 • Sociale overwegingen - Zeer goed
 • Culturele overwegingen - Zeer goed
 • Regionale bijzonderheden - Zeer goed
 • Lokale bijzonderheden - Zeer goed

De Europese natuurwetgeving gaat goed samen met diversiteit aan sociaal-economische belangen, bestuursvormen, culturele gebruiken en tradities in Europa.


Vraag 10. Is het EU-beleid op de volgende gebieden over het algemeen gunstig voor de doelstellingen van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn?

 • Landbouw en plattelandsontwikkeling - Nee
 • Visserij en maritieme zaken - Kan beter
 • Cohesie (regionaal beleid) - Kan beter
 • Energie - Nee
 • Vervoer - Nee
 • Milieu - Ja
 • Industrie en ondernemingen - Kan beter
 • Klimaatverandering - Kan beter
 • Gezondheid - Kan beter
 • Onderzoek en innovatie - Kan beter

Andere EU regelgeving op milieugebied ondersteunt de richtlijnen uitstekend. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de EU daarentegen baart veel natuurorganisaties zorgen, omdat het landbouwbeleid de intensivering van landbouw doordrijft en duurzame boeren niet ondersteunt. Ook EU energiebeleid, ondanks pogingen om duurzame energiebronnen te stimuleren, is over het algemeen een belemmerende factor, vanwege steun aan fossiele brandstoffen en biobrandstoffen, met negatieve effecten op de biodiversiteit. EU transport beleid heeft ertoe geleid dat slecht doordachte infrastructuur projecten zijn uitgevoerd die geen rekening houden met plant- en diersoorten.


Vraag 11. Hebben de richtlijnen meer voordelen opgeleverd dan via nationale of regionale wetgeving kon worden bereikt?

Significante meerwaarde.

Natuur kent geen grenzen, en effectief natuurbeleid moet daarom op internationaal niveau geregeld worden. Een gezamenlijke Europese aanpak is daarom noodzakelijk. Natuurbescherming in the EU is enorm verbeterd dankzij de Vogel- en Habitatrichtlijn.


Vraag 12. Hoe groot is de meerwaarde van de richtlijnen voor de economie (bijv. werkgelegenheid, kansen voor de economie in verband met Natura 2000)?

Significante meerwaarde.

De Vogel- en Habitatrichtlijn hebben voor de economie een belangrijke toegevoegde waarde, omdat ze dezelfde spelregels voor het zakenleven in Europa garanderen en omdat de natuurgebieden bezoekers en toeristen aantrekken. De economische baten van het Natura 2000 netwerk worden ingeschat op zo’n 200 tot 300 miljard Euro per jaar.


Vraag 13. Hoe groot is de meerwaarde van de richtlijnen in sociaal opzicht (bijv. gezondheidszorg, cultuur, recreatie, onderwijs)?

Significante meerwaarde.

Dankzij de Vogel- en Habitatrichtlijn worden natuurrijke gebieden beschermd voor huidige en toekomstige generaties, die van de gebieden kunnen genieten en kunnen leren. Studies hebben aangetoond dat contact met de natuur belangrijk is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.


Vraag 14. Is er nog steeds behoefte aan EU-wetgeving ter bescherming van soorten en habitats?

Ja.

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichlijn zijn er om tekortkomingen en onevenredigheden in nationale natuurbeschermingswetgeving tegen te gaan. Dit is vandaag net zo noodzakelijk als toen de richtlijnen voor het eerst in werking traden. De volgende stap is om de richtlijnen volledig uit te gaan voeren en te handhaven in alle EU lidstaten.

Partners

Vogelbescherming
WNF
Natuurmonumenten
LandschappenNL
Milieudefensie
De12Landschappen
Natuur & Milieu
IUCN NL
De Waddenvereniging
Nederlands Soortenregister
De Particuliere Gegevensbeherende Organistaties (PGO's)
BirdLife
De Nederlandse Mycologische Vereniging
Stichting EIS
De Zoogdiervereniging
De Vlinderstichting
IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid)
Duinbehoud
Faunabescherming
Stichting Noordzee
Greenpeace
friends of the earth
European environmental bureau:
Stichting RAVON
Natuur en Milieufederaties
Dierencoalitie
werkgroep grauwe kiekendief
Stichting Wad
Zeehondencrèche Pieterburen
KNNV
Stichting AAP
IFAW
VNC
Stichting Vissenbescherming